مرور برچسب

رنگ

انواع رنگ ها

در رنگ آمیزی خانه میتوان از انواع رنگ های گوناگون استفاده کرد. انواع رنگ ها به صورت زیر میباشد. انواع رنگ ها ( دیوار ) رنگ با پایه آب امروزه از این رنگ بیشترین استفاده میشود. از ویژگی های مهم این رنگ میتوان به خشک شدن سریع رنگ اشاره…