مرور برچسب

فضاهای جدید

فضاهای جدید در خانه های ایرانی

با تغییر در فضا های خانه های قدیمی (به عنوان مثال تبدیل آشپزخانه های بسته به اپن ، ...) و پلان خانه های ایرانی فضاهای جدید در خانه ها بوجود آمده است. از جمله ی آن میتوان به فضاهای زیر اشاره کرد. کلوزت روم / اتاق لباس کلوزت روم فضایی برای…