مرور برچسب

فضای شهری

طراحی فضای شهری

در بسیاری از موارد در طراحی فضای شهری صندلی ها و یا المان های شهری جدا از زمین طراحی میشوند.به این صورت که فضا های شهری طراحی شده و بعدها المان ها جایگذاری میشوند.اما میتوان برای زیبایی بیشتر شهر و کاربری های بیشتر طراحی ها و هماهنگی بیشتر…