مرور برچسب

پلان

طراحی داخلی فضاهای مسکونی

طراحی داخلی فضاهای مسکونی به منظور طراحی داخلی در فضاهای مسکونی می بایست با عرصه های مختلف تشکیل دهنده فضاها و چگونگی جایگیری آن ها کنار هم و دسترسی فضاها نسبت به هم آشنا شد. به طور کلی فضاهای مسکونی شامل ۲ فضای اصلی و فرعی میباشد.…